توانمندی ها:
• ساخت ماشین آالت مورد نیاز بازیافت پسماند
• واردات ماشین آالت مورد نیاز پسماند
• تولید انرژی از پسماند با متد های مختلف روز
• مدیریت پسماندهای بیمارستانی
• مدیریت پسماندهای ساختمانی
• مدیریت پسماندهای الکترونیکی
• ساخت ابنیه و محوطه سازی مورد نیاز
کارخانجات پسماند
• تهیه، تدوین و ارائه طرح های مشاوره ای و فنی
از جمله طرح های توجیهی زیست محیطی و
اقتصادی